Ogłoszenia


Informacja o wyniku postępowania i udzieleniu zamówienia "Kształcenie praktyczne i usług z tym związanych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew"

29‑12‑2016 14:20:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znak sprawy: ZSP.271.5.2016

19‑12‑2016 13:56:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znak sprawy: ZSP /EFS-1/2016, „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych”

19‑12‑2016 13:51:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie znak sprawy: ZSP /EFS-1/2016, „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych”

16‑12‑2016 14:16:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kształcenie praktyczne i usług z tym związanych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew

12‑12‑2016 21:07:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zmianie znak sprawy:ZSP /EFS-1/2016

12‑12‑2016 20:59:35

 Ogłoszenie o zmianie w  ogłoszeniu ​o przetargu nieograniczonym
na    „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych” 
Znak sprawy:ZSP /EFS-1/2016 
Ogłoszenie opublikowane dnia 2016-12-12 o numerze 365016-2016
na http://bzp.uzp.gov.pl/
Poniżej zamieszczamy dokumenty, w tym wymagany formularz asortymentowy w celu weryfikacji ofert:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znak sprawy:ZSP /EFS-1/2016 

06‑12‑2016 22:36:36


Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym na
„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych” 
Znak sprawy:ZSP /EFS-1/2016 
Ogłoszenie 

 zostało opublikowane na http://bzp.uzp.gov.pl/

                                                                      o numerze 360505-2016 

 dnia 2016-12-06  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Znak. ZSP/206/2/2012

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Znak. ZSP/206/2/2012 Złoczew, dnia 2012-08-21

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Podnieś swoje kwalifikacje II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 na zadanie: kurs prawa jazdy kategorii B dla 48 osób.

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Pzp informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Macieja Szablewskiego - Szkoła Nauki Jazdy nr upr. 0039/1014 98-270 Złoczew, ul. Szkolna 14/29


Wybrany wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia w wysokości - 61.920,00 zł. brutto.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 60 000

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Złoczew, dnia 13 sierpnia 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia poniżej 60 000

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik IT w ramach projektu "Podnieś swoje kwalifikacje II".

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Złoczew, ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon: 43 820 22 12, faks: 43 820 20 35

Adres poczty elektronicznej: lozloczew@tlen.pl

Kontakt w godzinach: 8.00 - 14.00

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.lozloczew.republika.pl.

3. Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Podnieś swoje kwalifikacje II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. na zadanie - szkolenie z zakresu technik IT dla 24 osób (podzielonych na 3 grupy) w ciągu 2 lat.

4. Wspólny słownik zamówień(CPV):

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego;

80533200-1 Kursy komputerowe

5. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych i częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 1.09.2012 - 20.06.2014 roku z następującym podziałem godzin szkolenia:

- 01.09.2012 - 31.12.2012 - 24 godziny w każdej z grup;

- 01.01.2013 - 31.12.2013 - 60 godzin w każdej z grup;

- 01.01.2014 - 20.06.2014 - 36 godzin w każdej z grup.

7. Opis warunków udziału w postepowaniu:

a) Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Posiadać uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania w określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działalności lub czynności;

2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. Znajdować w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegać wykluczeniu z postepowania o udzielnie zamówienia.

b) Doświadczenie:

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca zrealizował należycie (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 1 kurs szkoleniowy z zakresu technik IT o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto.

c) Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.2. SIWZ.

d) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

e) Podwykonawstwo.

Zamawiający wyraża zgodę na udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

f) Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

g) Wykonawca musi spełnić pozostałe wymagania określone w SIWZ.

8. Ocena zostanie dokonana systemem zerojedynkowym (spełnia, nie spełnia).

9. Kryteria oceny ofert:

- cena, waga - 80%

- liczba uczniów w wieku szkolnym (tj. do lat 18), którzy przystąpili do egzaminu ECDL w co najmniej 4 obszarach modułowych w ramach szkoleń przeprowadzanych przez Wykonawcę - 20 %.

10. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie ZSP w Złoczewie lub dostarczyć na adres Zamawiającego w terminie do 28 sierpnia 2012r., do godziny 1200 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2012r., o godzinie 1215 czasu lokalnego w pokoju Dyrektora Szkoły.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia poniżej 60.000Euro
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 56 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Ewelina Patelska
email: lozloczew@o2.pl tel.:043 820 22 12 fax: 043 820 20 35
, w dniu:  19‑05‑2008 13:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
TEST1 TEST , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2016 14:23:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive